Förskolans Värdegrund och Mål 

Verksamheten ska genomsyras av delaktighet, inflytande och ansvar. Värdergrunden ska vara levande i alla möten och relationer inom förskolan. För att vi  ska trivas och få en lustfylld resa tillsammans är vi medvetna om våra handlingar/människosyn. Vi vill att mötet med barnen, vårdnadshavare och arbetskamtater ska genomsyras av vår värdergrund.

- Alla medmänniskors lika värde

- Demokratins grunder/ Barns inflytande 

- Utveckling genom delaktighet och lärande

- Brukaren/kunden i centrum

- Människans okränkbarhet, personens integritet och frihet, jämställdhet, mellan könen, solidaritet med svaga utsatta personer.

 Vår Vision / Våra mål

Att förskoletiden hos oss skall ge alla barn stora möjligheter till utveckling och lärande. Vår verksamhet skall kännetecknas av kvalitet, engagemang, kunskap och respekt för varandra.

Varje barn som lämnar vår förskola för att gå vidare ut i livet skall göra de som trygga och självständiga personer med god självkänsla. Vi vill att barnen ska ha många erfarenheter och kunskaper med sig i ryggsäcken.

Den grund vi ger barnen de första fem åren vill vi skall leda till att barnen som vuxna skall fungera i ett samhälle, tycka att varje person är viktig, kunna se värdet i olikheter samt kunna samarbeta med andra. Vi vill ge barnen nyanserat språk med ett rikt ordförråd och höja barnens språknivå. Varje barn ska ges möjlighet till talutrymme, få tala till punkt. Barnen skall kunna förklara/ återberätta och känna sig trygga med att stå i centrum. Att träna på att våga stå för sin åsikt och prata i en grupp men även ta hänsyn, lyssna och vara lyhörd för andras åsikter och visioner.

Barnen ska kunna visa empati. Genom att vi pedagoger visar i handling och ord vad empati innebär lär sig barnen att förstå hur man ska vara hjälpsam, trösta vid behov, lyssna och visa omtanke/medkänsla.

Vår pedagogiska versamhet genomsyras av barnens val och intressen i deras lek, skapande och konstruktionslekar.

  • Ska få tid att reflektera och utveckla sina erfarenheter och nya kunskaper i en lugn miljö.
  • Ges möjlighet till olika utmaningar som uppmuntarar dem att övervinna sin rädsla att göra fel.
  •  Uppmuntras till att använda sin fantasi, att göra saker enskilt och i grupp. En blandning av lustfyllt och allvar.

Alla barn på förskolan Riddaren ska känna sig trygga och betydelefulla i sampel med andra.

Kvalietsutveckling

Vi ser det som en tillgång att barnen känner dektighet i sin kultur och utvecklar respekt och känsla för andra kulturer/traditioner. Genom att arbeta medvetet i samlingar, smågrupper, projekt och teman synliggör vi samspelet mellan barn- barn- barn, barn- vuxen, vuxen- vuxen.

I förskolans dokumentation och utvärderingar är vi observanta på förhållningsätt och arbetsätt kopplat till vår vision och värdegrund.

Vi utvärderar verksamheten genom Kvalitetsindikatorn, Lotusmodellen och förräldraenkäter.