Verksamhet och Pedagogik

Vår verskamhet ska ge varje barn möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Barn och föräldrar ska mötas av engagerade pedagoger i en verksamhet som ska vara spännande och lustfylld.

På Riddaren arbetar vi utifrån traditionell förskolepedagogik. Kopplat till våra styrdokument:

-  Den reviderade Läroplanen för förskolan Lpfö18
 
- Skollagen
 
-  FN´s barnkonvention
 
- Utbildningsförvaltningens generella riktlinjer och mål
 
- Nationella målen
 
För att stärka barnen i sin utveckling innehåller vår verksamhet aktiviteter som ökar barnens självkänsla och stimulerar språkutveckling och motorik. Vi arbetar i små och stora grupper och med olika slags material. Hos oss är sång/ rim och ramsor samt rörelse viktiga inslag såväl som skapande av olika slag.

Genom den dagliga utevistelsen får barnen möjlighet att uppleva naturen som inspirerar den fria leken och vi blandar naturligt in matematik, teknik och språk i vardagen på förskolan.

Närheten till Djurgården/ Gärdet erbjuder oss dagligen natur och kulturupplevelser. Vi gör ibland utflykter till andra delar av Stockholm och närkommuner.