Klagomålshantering:

Pedagogerna på förskolan Riddaren har en nära och bra relation med vårdnadshavarna. Vid hämtning och lämning pratar man med varandra dagligen. Ibland uppstår ändå problem eller meningsskiljaktigheter.

. I första hand vänder man sig till berörd pedagog på Riddaren med sina tankar och funderingar, synpunkter.

. Om man inte kommer överens, alternativt att ingen förbättring sker kontaktar man förskolechefen. 

. Förskolechefen kallar till möte med vårdnadshavare och pedagogen 

. Alla klagomål dokumenteras skriftligen, återkoppling sker mellan förskolechef och vårdnadshavare.

Om ingen förbättring sker kan vårdnadshavaren vända sig till Utbildningsförvaltningen med en skriftlig anmälan. Du/ni kan även anmäla anonymt. Detta kan göras via; anmalan@stockholm.se. Man kan även få information via
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Forvaltningar_seo/Utbildningsforvaltningen