Fotnötter till Anna Björkqvist

Fotnot 1

Vid Enskiftet ägde Anders Håkansson den största gården i Galleryda, frånsett Stensnäs. Eftersom hans gård inte behövde flyttas, fick han erlägga den största summan i flyttersättning, 103 Riksdaler Banco. Anders far Håkan Andersson ägde gården vid Storskiftet 1777. Vid 1800-talets början bodde Anders Håkansson med familj mitt i byn. På storskifteskartan är gården ritad som en sluten fyrkant, typ Skånelänga. Mangårdsbyggnaden som fanns vid Enskiftet revs/byggdes om så sent som 1926. (Arne Tenlund)

Fotnot 2

Peter Olsson Ysman blev antagen 1805 (generalnr. 93). År 1816 0ch 1821 betecknades han som befaren i rullan. 1826 och 1831 betecknad som välbefaren. Uppgivet 19 år vid antagningen. Avsked 1835-06-02. Tillhörde 3:e Båtsmanskompaniet i Blekinge / Rote Ysnamåla Nr 125. Kommenderad på Däcks Fartyget Håkanflygt.

Fotnot 3

Antagen 1798 i 3 Båtsmanskompaniet / Rote 141 Ljungsjömåla, Asarums socken.

Fotnot 4

"41. Danneman Olof Torstensson inger sin svärmor hustru Catharina Kocks upplåtelsebrev
1746-02-24, delningsinstrument 1746-06-18, och hennes son Hans Carlkvist tecknade
kvittens uti 1/6 skatte nummer 17 Trensum Hålagården för 157 daler och 16 öre
1747-12-01, 1748-03-28 och 1748-06-15 oklandrat."¶
"57. Bonden Olof Torstensson i Trensum kärar sin svåger Erik Boman i Trensum angående
Tuveängen och dess hö. Olof har mottagit ängen av sin svärmor. Erik har höstat ängen i
två år. Erik kärar Olof angående att han har höstat en av Eriks ängar. Vittnen: Gamnle
mannen Jakob Hansson i Trensum och Christian Jönsson i Trensum. År 1713 kom Peter
Carlkvist till Trensum och då skedde ett ägobyte, vilket innebär att Olof bör nyttja ängen.
Dom: Erik tillerkänns ängen."¶
1747-11-27: "Olof Torstensson och Dorotea Maria Carlkvist i Trensum köper 1746-02-24 av
hustru Catharina Kock 1/6 skatte nummer 17 Trensum Hålegård för 157 daler och 16 öre,
delningsinstrument 1745-06-18. Vittnen: Per Jönsson i Hoka och Tore Svensson i
Kämpamöllan. Döttrana Petronellas, Brittas och Catharinas farsarv skall vara orört.
Undantag ett ängsstycke i livstid, fiske i Skarviken, en redan stående stuga samt inhus,
västra ladan och loge att tröska på. 1 gången."

Fotnot 5

"50. Saluskrift 1746-02-24, Catharina Kock säljer till sin dotter Maria Dorotea Carlkvist och till
mågen Olof Torstensson 1/6 skatte nummer 17 Hålegården Trensum för 157 daler och 16 öre.
Villkor: Döttrarna Petronellas och Britta Catharinas fädernearv i gården skall vara orörda.
Undantag: Ängen Brattingsborg, fiske i Skarviken samt bostad och ekonomihus."

Fotnot 6

1745-06-20: "37. Ingavs en skrift; Jag Catharina Kock har av berått mod avstått och
överlåtit till min kära dotter Britta Catharina Carlkvist 1/8 skatte nummer 16 Trensum, vilket
min salige man Peter Carlkvist under varande äktenskap förvärvat och mig senare fått i
giftorätt den 25 februari och den 8 juli vid skiftesförättningen innebarande år. Värderad till
200 C samt oklandrat av mig och dess syskon."

Fotnot 7

Var 19 år då fadern dog och fick ett löfte av Karl XI att efterträda sin far som kyrkoherde i
Hällaryd, vilket han gjorde 1681.¶
"Jakob Mattsson Coccius eller Kock, den förres (Mats Jörgensen Kock) son och född
härstedes omkring 1652, predikade under krigsåren efter fadrens död och hade redan på
hösten 1680 fått löfte om pastoratet, såwida han dertill fanns kapabel. 1681 14/12 blef han
pastor, responderade wid prestmötet 1697 och dog 1711 förmodligen af den då
grasserande pesten. Han war gift twå gånger; första hustrun hette Sinius och war syster
till prosten Sinius i Brunnby; hon dog 1702. En hans son, wid namn Mathias, war klockare."

Fotnot 8

Denna bild på familjen hänger i Hällaryds kyrka

Han gick i Aarhus skola och 1635 skrevs han in vid Köpenhamns universitet. Latinska
namnet var Mathias Georgii Coccius och han prästvigdes 1643 som pastor i Hällaryd och
Åryds socknar. ¶
Borgmästare Anders Oelssons köpebrev med herr Madtz Jörgensen, sockenpräst till Hellery
och Aary socknar i Blekinge. "Jag Nadtz Jörgenssen sockenpräst rill 'Helleroed' och 'Åorye'
socknar i Blekinge, har sålt till Anders Olofssen, borgmästare uti Kristianstad, Sal. Gorris
Suendsens hästemölla, min hustrus fader Sal. Hans Holst, där uti vid pant tillkommer, samt den
part 'Herr Rigens Hoffmester' där uti hade, och jag köpt haver för 335 dlr. (daterat) d. 12 dec
1655." (Kristianstad rådhusrätt, småprotokoll, sid 194)
Dottern Öllegård var gift med befallningsmannen och kronofogden Blasius König. Han var
känd som en obändig kraftnatur, härsklysten, frän och hetsig och snapphanarnas störste
fiende. Karl XI utnämnde honom till borgmästare i Ronneby 1678 och han fick i gåva
Utlängan, Stenshamn och Ungskär 1680. År 1694 blev han borgmästare i Karlskrona.
Vid ett tillfälle var Öllegård och Blasius König på besök hos prostfamiljen i Hällaryd. Detta kom
till snapphanarnas kännedom och de ämnade ta Blasius König tillfånga, men han lyckades
undkomma. Istället blev det prosten Kock som råkade illa ut. Först fick han springa mellan två
hästar och sedan rida i en klösadel till Kristianstad. Färden gick på den gamla häradsvägen
över Granefors, den har samma sträckning idag som på den tiden. Han satt fängslad i Kloens
hus i Kristianstad och avled där den 5 augusti 1677. I Hällaryd är en väg uppkallad efter hinom
- Prosten Kocks väg - och i Ronneby finns - Blasius Königsgatan. (Helen Petersson/ Slät-Eken
nr 2-2008)
I Hällaryds kyrka finns ett epitafium med prosten Kock och hustrun Karin och alla 16 barnen,
ängeln ska föreställa sonen som dog 1666. Prosten Kock och Karin skänkte 1649 en vackert
snidad dopfunt av trä till Hällaryds kyrka med det Kockska vapnet, som består av en dödskalle
och tre liljor och det Wetteringska adelsvapnet med de tolv vattendropparna.
Kopprarpsgården. Kopprarp är omnämnt i ett brev 1471 (utställt i Skara) och kallades då
Kopartorp respektive Kåpartorp. Det ingick sedan under Allhelgonaklostret i Lund och klostret
hade patronatsrätt i Hällaryds kyrka. Gårdarna överfördes i slutet av 1500-talet till Sölvesborgs
Grevskap och redovisas i Sölvesborgs Läns Jordebok (Rigsarkivet i Köpenhamn). År 1651
inköptes Kopprarpsgården av Mats Jörgensen Kock, kyrkoherde i Haällaryd och Åryd (Helen
Petersson/Släkt-Eken nr 2-2008).

Fotnot 9

Han var född i Flensburg och avled omkring 1670 och är troligen begravd under kyrkgolvet tillsammans med sina bägge hustrur.

Text på dopfunten i Hällaryd kyrka: "Gud til ähre Kirken til zirat hafwer Welforneme man Hans von der Wettering, Holst, Kongens Ridefogde her på steden med sin forrige Kiere hustru S. Anna Knuts datter, ladet bekosted denne Funt at giöra a. 1644, oc nu siden med hans anden kiere hustru Anna Jens datter ladet de stafere oc male 1654" (Ylva Silverbern)

Hans Holst och hans första hustru Anne Knutsdotter skänkte två stora malmljusstakar till Asartums kyrka. De är fortfarande placerade på altarbordet och på foten kan man läsa följande inskription: "Hans van der Wettering Holst: ride fogit i Bokull: Anna Knutsa Datter 1639".

Hans Holst von der Wettering kom till Blekinge i början av 1600-talet och blev ridfogde över Bräkne- och Listers härad. I fiskeläget Bodekull fanns två gårdar, Bodelstorp och Bodekull. Det senare ägdes av Hans Holst och ska ha legat där Karlshamns torg nu är beläget.

Fotnot 10

Kongl. amtskivare i Tönder 1536.44. 1544 flyttar han till Flensburg och förvärvar fast egendom 1645. Rådman 1547, avskedas 1570-10-20 av borgmästaren Peter Pommering.

Fotnot 11

1544 flyttar han till Flensburg och förvärvar fast egendom 1645. Rådman 1547, avskedas
1570-10-20 av borgmästaren Peter Pommering. Tillhör en adlig släkt som härstammar från
landskapet Wetterau i övre Rhenska området i det Tysk-Romerska riket.

Fotnot 12

Släkten Paysen var en av medeltidens mest kända adelssläkter i Danmark. Troligen upptogs
den i det Schleswigska adelståndet under Christian I tid (1448-81).