Fotnötter till Karl Sjölin

Fotnot 1

Karl och Matilda hade ett fosterbarn, Rolf Persson som i sin tur har fyra barn, Simon (f1959?), Nette (f 1966?), Lotta (f 1967?) och ett barn fött 1982?, samt fem barnbarn.

Fotnot 2

Sven var född oäkta och ingen biologisk far är hittad, men i tidiga kyrkohandlingar har han efternamnet Oredsson och därför kan det spekuleras att hans biologiska far hette Ored i förnamn.

Vid genomgång av gravvårdslängden i Oppmanna kan inte Svens grav hittas.

Fotnot 3

Vid genomgång av gravvårdslängden i Oppmanna kan inte Annas grav hittas.

Fotnot 4

Från bouppteckningen: "Nils Persson åbo på Rommalida född 1746 d. 23 Dec. af åbonn Per Johansson och hustrun Anna Pärsdotter på Kaffatorpet gift 1769 den 26 december med dåvarande pigan nu efterlämnade bedröfvade enkan Anna Trulsdotter på Rommelida. -?- Aflat 3 barn en son och tvenne döttrar af hwilka sonen och ena dottern lefwa. Sjuk och sängliggande af häftig sjukdom 10 dagar. Död 21. Begrafven d. 25 januari. Då 32 årat gammal."

Fotnot 5

Fick 7 söner och 3 döttrar.

Fotnot 6

Antagen 1712. Avsked 1730-06-21. Tillhörde 3:e Båtsmanskompaniet i Jämshög. Rote Boa Nr 44, båtsmansnr 404 (efter 1845: nr 163). Bor i Vestanå i Näsum (L). (Forskare M-B Sundin).

Fotnot 7

En syster, Ingar Knutsdotter, var gift med Båtsman Sven Stadig Christensson på 107 Kyrkhult. Båtsmansnr 483 /efter 1845 nr 244).

Fotnot 8

Dombok Villands Härad d 13 Junii 1746 No 20: "S. d. Framstältes Hofauditeuren och
landsfiskalen Ädel och högmäktiade Carl Gustaf Foteman, Bonden Börje Nilsson i Vånga
Sockn och Bökenäs By, at stånda till laga ansvar för thet han i förleden gårdag skall under
Tingstimarne öfverlastadt sig med Svalg af dryckenskap. Och som bemelte Börje nu
frivilleligen vidgår sin försumlighet, som efter nämndens intygande i sig skall vara som
första; förthenskull kännes han skyldig, enligt Kongl. majt:s förordning af d 17 Aprilis 1733 at böta fem dalr Smt hälften till angifvaren och hälften till denna Sockns fattige."¶
Dombok Villands Härad d 27 Febr 1747 No 21: "S. d. upvistes följande för Härads Rätten,
som uplästes och sålunda lyder. Såsom jag Nils Börjesson i Bökenäs hafver avstådt mitt
hemmande No1 Bökenäs 1/4 dels hemmande till min Sohn Börje Nilsson i Bökenäs, och
däremot skall han gifa till mig ett litet undantag, del i min och min hustrus lifstid, som följer, nembl. Först en liten stufva, som står i den söndre hagen, som kan finnas till ett
Skieppeland at Såå, nock der förutan i wången tolansholen och till ängen Armholen up till backen i humblahagen till ett hundrade stänger, nog en Kålijord och däremot skall jag Nils Börjesson gifva derifrån århl. till skatt två dahlr till min Sohn Börje Nilsson, och vid stugan i hagen, som thär kan finnas något till Höö i åhr i samma lott förutan de tre dalr som skall gifvas ifrån Skiärviks Rusthåld till det förenämda hemman, skall jag och så hafva af behålla, hvilket i sanhet är betygom wij med våra händer, och ombediandes medgå at underskrifva och stadfästa, Som är Ingeman Andersson. Datum Räknum d 27 Nowembris 1746. Nils Börjesson, Börje Nilsson, Ingeman IA Andersson i fegelstorp, Nils Trumand, Ored Ohlsson i Vånga. Hwaröfver vederbörande till behörig säkerhet bewijs lämnades."

Fotnot 9

1717. Sommarting nr 4. Fru Sophia Gyllenstierna genom Melchir Hamberg med nämndeman
Per Börjesson i Skärsnäs och Nils Börjesson i Bökenäs, för att de ska ha tillägnat sig någon
boskap och andra persedlar från St. Byröna sedan bonden Håkan Håkansson utan lov
avvikit därifrån. Hamberg visar en räkning att Håkan varit skyldig över 300 dal. Per
Börjesson förklarar att han tagit ut barna gods för Hanna Larsdotter i Näsum, först efter
hennes föräldrar Lasse Håkansson och Elna Matsdotter 40 dal och 24 öre, och sen efter
hennes farmor Walborg Bengtsd. i Örsnäs 14 dal, 17 öre. Detta Barnagods hade Håkan
Haft hos sig. Per Börjesson visar en attest underskriven av Håkan och en specifikation på
de varor han tagit. Resolution: Svarande döms att till St. Byröna eller till enplats som de och käranden kommer överens om återföra allt de tagit bort, och så skall ny värdering ske.
Håkan är nu båtsman (Håkan Håkansson son till Håkan Larsson och Walborg Bengtsdotter i
Örsnäs).¶
I 1718 års ketekismilängd upptas Nils Börjgesson på Bökenäs nr 1 tillsammans med hustrun
Karin, piga Bereta och qq Anna. Den senare måste vara Nils mor.¶
Sjuk och fattig enligt mtl-längd Vånga 1742 p 242.¶
1746 i November överlät Nils Börjesson gården i Bökenäs till sin son Börje Nilsson mot
undantag för sig och sin hustru. (Villands Härads dombok VT 1747). (Se även notiser sonen
Börje). S.d. upvistes följande för Härads Rättem som uplästes och sålunda lyder. "Såsom
jag Nils Börjesson i Bökenäs hafver avstådt mitt hemmande No1 Bökenäs 1/4 dels
hemmande till min Sohn Börje Nilsson i Bökenäs, och däremot skall han gifta till mig ett litet
undantag, del i min och min hustrus lifstid, som följer, nembl. Först en litem stufva, som står i den söndre hagen, som kan finnas till ett Skieppeland at Såå, nock der förutan i wången
tolansholan och till ängen Armholen up till backen i humblahagen till ett hundrade stänger,
nog en Kålijord och däremot skall jag Nils Börjesson gifva derifrån åhrl. till skatt två dahlr till
min Sohn Börje Nilsson, och vid stugan i hagen, som thär kan finnas något till Höö i åhr i
samma lott förutan de tre dalr som skall gifvas ifrån Skiärviks Rusthåll till det förenämnda
hemman, skall jag och så hafva af behålla, hvilket i sanhet är betygom wij med våra
händer, och ombediandes medgå at underskrifva och stadfästa, Som är Ingeman
Andersson. Datum Räknum d 27 Nowembris 1746. Nils Börjesson, Börje Nilsson, Ingeman AI
Andersson i fegelstorp, Nils Trumand, Ored Ohlsson i Vånga. Hwaröfver vederbörande till
behörigh säkerhet bewijs lämnades." 

Fotnot 10

Född utom äktenskapet.¶
Flyttade 1695-10-29 från Jämshög (K) till Filkesboda, Vånga (L) och därifrån tillbaka till
Jämshög 1697-10-17 samt vidare 1699-11-03 till Dyneboda, Vånga (L).¶
Jeppa fick brännskador vid samma tillfälle som hans hustru Karin blev så illa bränd att hon
dog dagen efter. Efter Karins död har Jeppa idkat "kötzlift omgänge" med pigan Botilla
Sebbesdotter. Jeppas tanke var att "henne til ägta taga", men detta blev ej av eftersom
Botilla blev sjuk och avled efter 5 veckor. Detta hade Botilla bekänt strax före sin död.
Jeppa nekade inte heller, men blev instämd till tinget 28 febr 1738 för förhör. Här
framkommer det att hans barn från tidigare äktenskap inte var nöjda med att ha Botilla som
styvmoder. Utslaget vid Tinget blir att Jeppa får böta två daler silvermynt "til Wånga Kyrka
för otidigt sängelag." (Villands härads dombok d 28 febr 1738 No 6). Kronobefalningsm.
Wälb:de Christen Cronland har låtir in til Tinget inkalla Enklingen Bonden Jeppa Jönsson i
Skjärsnäs, och honom tilkärar ang:de det han skal med sin tiensetepiga numera afl:ne Bodel
Sebbesdotter, förl:t år kjötsligt umgänge plägat förmälandes BefalningsM. at han funnit sig
befogag å Embetets wägnar häröfver Talan föra, sedan bem:te qvinfolk, straxt efter
häfandet, wid sistl:ne michelsmäss tjd. med döden afgåt men hennes igenlefnade Moder,
icke innan det derpå infallande Höste Ting, i så måtte någon lagsökning anstält: dertilmed
Jeppas föräldrar under långt före detta döde är. Jeppe Jönsson widgår at han med
ofvanbesagde Bodela något före hennes aflidande, sängelag haft, men påstår sådant vara
skiedt under löfte at vilja henne til ächta taga, efter som hon under dess tienst i fyra års tid vist sig huld och trogen, jemte det hon arbetsam och flitig varit; skolandes han blifvit
nödsakad at således detta äktenskap börja, emedan han befarat, det hans Barn hvilka låtit
förstå sig vara med besagda Pigan såsom Styfmoder misnögde, torde i annan händelse
söka den af honom önskade fulbordan förhindra och afvärja, hvilket alt bod:n Jeppa vil med
Nämndemannen Pär Börjesson i Skjärsnäs intygan bestyrka. Svd om Bodeln hafvande varit?
Svd: Nej. Svd: Jeppa huru länge han Enkling varit? Svd: vid pass i Sex års tid, skolandes
han icke velat träda i nytt gifte, så framt hans Barn ej begifvit sig ifrån honom, hvar på sin
ort. BefalningsM yttrar sig, at han vil väl hålla troligt hwad Jeppa til sin anskyllan nu
forutinnan föregifvit, men påstår likväl at NämndM Pär Börjesson må ndel:n utsäga hwad
honom i så måtte witterliget wara kan: hvaruppå förekallas samma vitne, som utan något
befintligt Jäf efter aflagd Ed och tienliga undfångne påminnelser berättar, at han hörde
Jeppas Barn, långt före Bodelas död, beklaga sig äfven det bet:r deras fader lofvat henne
ägtenskapet: så skall och denna piga vid pass Sex veckor före sit aflidande, medan hon
ännu frisk varit, i witnes (påbör)? tilfrågat Jeppa huru han ville giöra med den lofven han
gifvit at skola henne til ägta taga, hvarjemte hon sagt sig til den änden hafva af honom
undfådt et Silferkors och Silkeband: då efterbem:te Jeppa derupå sig således utlåtit,
Hvabbe ell:r Tjga sig still tils Mickelsmässan är förby: du vet hvad jag har sagt, och jag går
icke ifrån min ord: vid det sama har en af Jeppas döttrar, som tilstädes varit, yttrat sig at
fadern skulle aldrig taga Bodela til hustru: ty har denne Bonde gifvit dottern en Kindpust
sägandes at sådant hans Beslut komme henne icke wid, hvarefter intet mera för den
gången om samma ägtenskapshandel talat blifvit så vida witnet sig nu påminna kan. Svt: at
vitnet om han har bekant at Bodela varit af Jeppa med Barn rådd? SV: at såsom hans
hustru intet berätta skal betr Bodela icke hafvande varit, emedan hon otta dagar, förr än
hon sjuk blifvit sin qvinliga tid haft, mera är ej vitnet i denna sak kunnigt, utan hvad nu
anfördt är vidkännes. BefalningsM. hemställer målet til H Rättens bepröfvande och yrkar
deröfver Laga Utslag. Thet lofvas till i morgon ell:r d 1 Martii. ad Num 6 Utslag. Det hafver
CronobefalningsM. Wälb:de Christer Cronland icke kunnat öfvertyga ogifte Bonden Jeppa
Jönsson i Skjärsnäs, at hafva annorledes än under ägtenskapslöfte häfdat des för:l år
varande tienstepiga Bodela Sebbesdotter, som straxt derpå med döden afgåt; utan är
sådant med Nämndemannen Per Börjessons i Skjärsnäs odeliga vitnesmål omständeligen
bestyrkt: altderföre finner H Rätten sig icke befogad at sakfälla bem:de Jeppa Jönsson til
någon annan plikt, än det bör han i anled:g af Misg Bn 53 Cap: 5 § såsom för otjdigt
Sängelag, gifva til Wånga Kyrka Två dahl:r S:mt.

Fotnot 11

"1732. d 11 Junij begrofs 1 hustru från Skärsnäs ben Karin föd i Bökenäs des Fader Clas
Söfrensson Mod. Olu Börgesdotter, tienat några år, kom i ägtenskap med efterlefde
mannen Jeppa Jönsson och lefwat samman 20 åhr warwid aflat 6 barn 3 söner 3 dott., 1
dott. död. Denna Sahlig hustru råkade i olycka, då hon hade Brenne Wijn att brenna, som
tog eld, och hon deraf blef förbrend den 7 junij, och deraf dagen efter blef död, af hvilken
olycka des man och fått skada och är illa krank". (db Vånga 1732)¶¶
Bouppteckning 21/11 1740. behållningen blev 447 rdr 9 sk.

Fotnot 12

Efter att ha tjänat i Gyetorp i 8 år kom han till Bökenäs.¶
Tog över gården efter fadern, troligen i samband med giftermålet.¶
Börjes bomärke finns i det dokument som bönderna tvingades underteckna vid det s.k.
edkrävartåget. Detta undertecknades i Oppmanna 31/3 1677.

Fotnot 13

Ryttare på Fyn, Bonde i Norraryd, Glimåkra (L) och på Lilla Skedet, Mjönäs, Vånga (L)¶
Vad beträffar Clas Söffrensson var han säkerligen vid Lybeckers regemente och i tredje
comp när han 1671 fått bruk i Nedraryd på 1/4 mtl och där har löjtnant Nils Håkansson
(Trolle) halva bruket medan de övriga bönderna fick nöja sig med 3/16 mtl vardera. I
jordeboken 1680 står Lars Söffresson ensam upptagen på Nedraryd. (detta är lite underligt
eftersom alla barn fr.o.m. 1675 är födda i Bökenäs). Gården Nedraryd var ju nedbränd
1678, men så kom därefter bestämmelsen att knektarna skulle ej längre annat än i
undantagsfall ha bruk och så försvinner han från Nedraryd. I 1683-84 års reg.räkenskaper
har gården byggts upp igen och blivit s.k. hästehemman. ¶
Vid barndop på Lilla Skea 6/7 1690, barnets namn Jöns, en son till Kirstena Clasdotter, var
hon enligt dopnotisen på besök hos sina föäldrar som då beboddes av Claas Storm o.h.h
Olu. Vid barndopet 1695 på Ryet var "Claas Storm i Lilla Skedet" fadder. I Vånga
katekismilängd 1696 är antecknat: "Lilla Skedet - Claus Storn, hustru Olu. Ovanstående
Kirstena Claasdotter var fadder vid barndop 1708 hos sin broder Oluf Claasin i Allarp,
Oppmanna (L). "Kirstena Clasdotter i Österslöf". Vid barndop 1699 på Lilla Ryet var "Clas
Storm i Lilla Skedet" fadder. ¶
I Vånga mantalslängd 1699 ä'r antecknat: "Lilla Skedet - 1 gathus - Claus Storm, afdankat
Ryttare, hustru Olu". Bångtorpet beboddes då av sonen Lars Classon o.h.h. Bereta.¶
Villands härads dombok 1706 12 oct No 91. Fullmecktige Jöns Truetsson i Håsta, å
Carsholms herskaps vägnar instämt husmannen Lars Classon i Bongtorpet, Claus Sörensson
på Lilla Skeed och Nils Eriksson på Enetorpet derföre dhe föröfvat slagsmål på Håkan
trulsson och Jöns Trulsson i Mjönäs. Svaranderna närvarandes och tillstodh Lars Classon i
Bongtorpet att han hårdrog med dem bägge af orsak Håkan Trulsson drog sin knif och
svingade med, och då han ville styra denne till godo kom Jöns Trulsson med, som alla 3
sedan på golfvet hårdroges till Måns på Skedet skilde dem. Clas Sörensson nekade alldeles
till att han någon af desse bröderne till det ringaste rört. Nils ERiksson nekade alldeles här
till äfven som de före, derföre käranden begärde vittnen Måns Nilsson på Skeed, Lars
Persson i Byrone och Sven Persson i Åsen måtte edeligen afhöras, hvilcke efter
svaranderne inthet lagligt jäf hadde moot dem, aflade dhe eden och der äfter vittna som
fölier. Nemligen Måns Nilsson: "att Håkan hade en knif i handen der med han karfvade
tobak, då Lars Classon i Bongatorpet toog knifen ifrån honom och flydde till sin hustru, fast
Håkan intet ont hads till med, der äfter dätt vittnet fick een sax af Håkan, den hann hade i
lomman, for Lars och Håkan ihop på golfvet och hårdroges, hvar till omsider Jöns Trulsson
och kom, men Lars hadde dem ändå begge under sig, sedan de voro upkomne barkade dhe
ändå een gång ihop, och ingrep Clas, då äfven begge bröderne kommo up, då när de då
åthskildes blödde näsan på Håkan trulsson och var illa medfaren, så intet dhe 2 andre
svaranden var dem ej heller veet mera att vittna. Lars Persson äfter aflagd ed vittnade, att
om en knif, kom Lars Classon och Håkan i håret på en annan, då Lars fader Clas Sörensson
stötte och sparkade Håkan, hvar äfter han fick håhl i hufvudet, sedan blefvo dhe åtskilde,
och åther foro de ihop då Lars hadde begge bröderne Jöns och Håkan under sig, sedan dhe denna gången vore åthskilde, gick hvar till sitt, och undantager vittnet Nils Eriksson att han
intet varder dehlacktig, vidare veet han intet. Svän Pärsson i Åsen vittnade lijka som förra
vittnet att den gamle mannen Håkan Trulsson efter hårdragandet var illa sargad och
medfaren, den han dock inget något vet gjorde med sin knif, vijdare veet hann intet. Håkan
Trulsson närvarande opvisar håhl och ärr i hufvudet, åtnämnde mannen sin blodiga skiorta,
efter det han hanterat honom, beder att få rätt för sig, dett Jöns Trulsson och käranden nu vehl giöra af des lärdom med tingsexpenser. Resolutio. Tingsrätten finner skiäligt att
Bonden Lars Classon i Bongatorpet och hans fader Clas Sörensson för dett de så illa
handterat Håkan Trulsson i Miönäs, böta äfter Cap. såramåhla B.H.C. med villia hvardera
20 m Smt och för dett dhe hade hådraget Jöns Trulsson 20 m Smt medh förorskade
rättegångskåstnader 4 s Smt alt inom 14 dagars tijdh eller lijda execution skolandes och i
tidspilla betahla inom samma tijd 2 s Smt. (Anders Hernbecker).¶
Sista anteckningen om Clas Storm som boende på Lilla Skedet är från 1706, han flyttar
därifrån till sin son Olof Classon i Alklarp, Oppmamma (L) där han och hans hustru dog 1712.
Sonen Bengt övertog Lilla Skedet efter fadern.¶
"Varit Ryttare i Danmark 1 åhr. Sedan blef fången och tog tienst under Svenska Cronan 14
åhr, fick godt afsked och blef bonde och ingick äktenskap med sl hustru Olu Börgesdotter,
bode i Vånga socken många åhr" (db Oppmanna 1712).

Fotnot 14

Per Mogensen fick som alla skåningar ändra sitt efternamn efter 1658 sedan svenskarna
börjat sitt försvenskningsarbete till Per Månsson. Stadde gården Stora Nyteboda 1667. Det
var under värsta snapphanefejden Per Månsson var åbo i Nyteboda. I Ö Göringe Härads
domböcker kan man utläsa att han ej helt kunde svära sig fri från förbindelse med
snapphanarna. Han blev anklagad för att ha köpt bl a getter av dessa. Då fullgod bevisning
saknades, och han påstod att han fått getterna av sin mor, frikändes han.¶
"D 14 Mart. begrofs 1 inhyses man från Nyteboda ben. Pehr Månsson föd i (Böglarehuöt) i
Örken Sochn, des fader Måns Jönsson, mod Elsse Böegesdot. Kom omsider til Nyteboda at
wara bonde och warit i ägtenskap första gång med Maija Knutzdot. 44 åhr afl. 12 barn 5
söner 7 döttrar, 2 söner och 2 döttrar döde. Andra gång warit i ägtenskap med efterlefda
Swenborg Swensdott. 16 åhr, afl 2 barn, som war döde. Wair sjuk --- dagar blef död d 8
Martij 81 åhr gammal."

Fotnot 15

Brodern Jon och hans hustru dog i unga år, varför deras son Nils var fosterbarn hos Thule
och Martha.¶
Ö Göinge dombok: 10/12 1674: "Endnu Måns Jonsen i Boellt Gaf Quitantz och afkalld til Tulle
Nilson i strönnolt och Lasse Nilsen i Toelöche, for Alld sin hustrue Bengte Nilsdatter
tilfaldnearff, Item effter sin Sl: Faderbroder Nils Nielson i Sleollt, saawellsom effter sin Sl:
farmoder, Allt såwjt som for.e Tulle och Lasse Vnder Werjemåhl hafft hafr: Tackendes for
hofuetstol och Rente, Och derfor Gandske quiterer Skadelös, effter Stjlen som Nest
forskrefuet ståhr"