Malmöpojkarnas Dagbok
Malmöpojkarnas dagbok 2008

01-21         Möte i styrelsens arbetsutskott
Deltagare var ordf  Sven Åke Cason, sekreteraren Lars Nordström , Kassören Bo Olsson och klubbmästaren Stig Schyldt.

 

Mötet omfattade planering av medlemsmötet vid Armémuseum den 12 februari. Layout för inbjudan fastställdes och beslut om subventionering togs.

 

Planeringen för ”Malmöpågen” diskuterades, uppgifter fördelades och det uppdrogs åt kassören att slutföra tidningen.

 

Förberedelserna för årsmötet diskuterades och uppgifter för att ta fram underlag fördelades.

 

Styrelsens långsiktiga inriktning diskuterades.

 

 

02-12                         Medlemsmöte på Armémuseum

Årets första medlemsaktivitet genomfördes med ett studiebesök vid Armémuseums utställning med anledning av 100-årsminnet av 1808 (och -09) års krig. 34 medlemmar deltog i besöket som mycket sakkunnigt leddes av Thomas Roth. Det finska kriget presenterades i sitt europeiska sammanhang alltifrån dess rötter i franska inbördeskriget och Napoleonkrigen till dess betydelse för utvecklingen av den svenska demokratin med de grundlagar som beslöts 1809 och 1810.

 

Mötet avslutades med en supé i museets restaurang och med goda möjligheter till umgänge mellan de deltagande medlemmarna och deras anhöriga.

 

Febr               Malmöpågen utkom.

Huvudtemat var den pågående utvecklingen i Malmö med övergången från en utpräglad industristad till en mycket modern och internationellt uppmärksammad stad främst inriktad på tjänsteproduktion.

 

 

03-31            Styrelsemöte

Årets första styrelsemöte genomfördes i Bellmanshuset på Urvädersgränd 3 på söder.

Eftersom årsmötesfrågor skulle behandlas var även revisorerna inbjudna. Både avgående och tillträdande hade kallats.

 

Vid mötets inledning hedrades två mångåriga styrelseledamöter som avlidit, Sten Jacobsson och Yngve Hansson.

 

Huvudpunkten på mötet var förberedelserna för årsmötet. Detta genomförs i år enligt det etablerade schema som tillämpats de senaste åren och ett förslag till inbjudan fastställdes. Den planeras sändas ut i början på maj. Genomförandet har tidigare planerats till den 29 maj vilket konfirmerades.

 

Efter diskussion beslöts att föreslå årsmötet att utöka styrelsen med ytterligare en medlem. Skälen är att vi står inför ett jubileumsår och att det behöver genomföras en föryngring.

 

Beslöts vidare att genomföra medlemsmöte i september med ett besök vid Anders Hansers atelje. Han visar utomordentliga bildspel och det finns visst utrymme för förtäring. Uppdrogs ut klubbmästaren att klarlägga detaljer med inriktning på ett genomförande i perioden 15-20 september.

 

Gåsfesten är sedan tidigare inplanerad till den 7 november. Beslöts att även i år samarrangera festen med Landskroniterna om inget annat framkommer i samband med årsmötet.

 

Noterades att nästa år är ett jubileumsår, 75 år. Diskuterades hur detta skall manifesteras.

Olika alternativ till firande togs upp liksom alternativa underhållare. Styrelsen skall diskutera detta vidare vid kommande möten.

 

Av rutin togs även frågorna om ekonomi, medlemsrekrytering och hemsidan upp. Arbetet med hemsidan fortsätter och beräknas vara klart till årsmötet.

05-29   Årsmöte och vårfest
Årsmöte i Malmöpojkarna och Vårfest på Mistral genomfördes till alla delar i traditionell ordning.
Årsmötet genomfördes som vanligt under bokarna på Djurgården med deltagande av 27 medlemmar. Efter samling och tilltransport inleddes mötet med sillamad och erforderlig dryck. Därefter vidtog själva årsmötesförhandlingarna. Styrelsens redovisningar godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt om oförändrad årsavgift med 250:- 
Styrelsen omvaldes med oförenderad sammansättning. Därefter beslöts om utökning av styrelsen med ytterliggare en ledamot och på denna plats invaldes Jan Forsberg.
Därefter vidtog transport till restaurang Mistral där den traditionella vårmiddagen avåts. Arrangemanget uppskattades av de närvarande.

 

09-17    Studiebesök i Anders Hansers atelje.
Årets höstaktivitet var stydiebesöket hos Anders Hanser. Anders är en av Sveriges bästa fotografer och har genom åren samtat på sig ett större antal bildspel mm.
Vi såg två bildspel, ett om hur en tavla blir till som var ett konstverk av Peter Dahl. Fotona i bildspelet var tagna så att alla faser i verkets tillkomst framgick. Det var lätt att se att tillkomsten inte var en rätlinjig process.
Det andra bildspelet presenterade Sverige och har bl a visats på världsutställningen i Japan och vid invigningen av den nya Svenska ambasaden i Washington.
Mellan visningarna intogs en landgång och dracks ett glas vin.
De tjugo närvarande uppskattade programmet mycket och flera föreslog att vi kunde återkomma ett annat år och se andra bildspel.

10-09              Styrelsemöte
Mötet genomfördes hos Curt Lidgard.
Huvudpunter var konstituering av styrelsen för 2009 samt förberedelserna för gåsmiddagen. Lars Nordström har avsagt sig förtsatt arbete som sekreterare. I stället valdes Stig Schyldt på denna position.
Föreningen har just nu 93 medlemmar.
Mötet fastställde ett förslag till genomförande av gåsmiddag som medlemmarna kommer att känna igen. I likhet med föregående år genomförs arrangemanget tillsammans med Föreningen Landskroniterna i Stockholm. Platsen kommer att vara Adolf Fredriks församlingssal. Programmet kommer att följa föregående års mall.
Avslutningsvis dikuterades hur nästa års 75-års jubileum skall firas. tillsattes en liten arbetsgrupp att komma med förslag till program för 2009.

Dagbok över vår verksamhet 2007


 
02-21            Styrelsemöte i Malmöpojkarna.

Mötet omfattade främst fastställande av program för 2007, detaljprogram för Stadshusbesöket, hemsidan, ”Malmöpågens” vårnummer och en kontakt från Landskroniterna i Stockholm. Rutinmässigt behandlades löpande ekonomi och rekrytering.

 

03-xx             Vårnumret av Malmöpågen utkom. Tidningen skickades ut 
                      till alla medlemmar.

 

03-21            Studiebesök i Stadshuset

29 Malmöpojkar med anhöriga besökte Stadshuset. Vi fick en mycket trevlig guidning och besåg alla de minnesvärda utrymmen som är så väl kända från festligheter som Nobelmiddagar mm.

Efter besöket i Stadshuset intogs lunch i Stadshuskällaren.

                      

04-23            Styrelsemöte i Malmöpojkarna

Mötet omfattade främst fastställande av Årsberättelse och Resultat- och Balansräkningar inför årsmötet samt programmet för årsmötet med vårfest, Rutinmässigt behandlades löpande ekonomi, hemsidan och rekrytering.

                     
05-31                         Årsmöte i Malmöpojkarna och Vårfest på Mistral

Årsmötet genomfördes som vanligt under bokarna på Djurgården med deltagande av 33 medlemmar. Efter samling och tilltransport inleddes mötet med sillamad och erforderlig dryck. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. Styrelsens redovisningar godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslöt om höjning av årsavgiften till 250:- från 2008.

Styrelsen omvaldes utom Sten Jacobsson som avsagt sig. I dennes ställe invaldes Tomas Roth. Ny revisor och suppleant valdes, även det efter avsägelse. Nyvalda blev Göran Grede resp Staffan Ugander.

Därefter vidtog transport till restaurang Mistral där den traditionella vårmiddagen avåts. Arrangemanget uppskattades av de närvarande.

Vid middagen avtackade ordföranden den avgående revisorn Åke Andersson.

                      Vid kaffet höll Leif Ekberg ett anförande om sin 
                      händelserika karriär som jurist.

                      Bilder från aktiviteterna finns på Bildsidan.  

                 

06-11            Möte med Landskroniterna i Stockholm.

Diskuterades möjligheter till samverkan. Möjligheter fanns för samordnad gåsmiddag, samverkan avseende program där det dock bedömdes bli (för) stor grupp vid gemensamma aktiviteter samt kan ev ålagille göras genensamt.

Båda föreningarna behövde förankra resultaten i resp styrelse innan samplanering påbörjades.

Beslöts om nytt möte 09-24 alt 09-25 sedan detta genomförts.

                     

09-17            Styrelsemöte i Malmöpojkarna. Alla i styrelsen deltog.

Mötet omfattade främst planering för höstaktiviteterna, studiebesöket vid Casino Cosmopol och gåsmiddagen. Fastställdes budget för festen och priset till 400 kr per person samt att arrangemanget i första hand skulle samarrangeras med ”Landskroniterna i Stockholm”. Delgerades till Arbetsutskottet i styrelsen att genomföra planering och fatta detaljbeslut (i samverkan med Landskroniterna).

Rutinmässigt behandlades löpande ekonomi, hemsidan och rekrytering.

Beslöts att avlösa P-O med uppgiften ”Hemsidan” viken överfördes på Stig.

                      

09-24                         Möte med Landskroniterna

Genomfördes ett andra möte mellan föreningarna. Båda var överens om att genomföra en gemensam gåsfest. Diskuterades budget för festen baserat på Malmöpojkarnas förslag. Förslaget godkändes och lades till grund för planeringen. Ett förslag till schema för förberedelser fastställdes. Föreningarna inbjuder var för sig de egna medlemmarna.

Beslöts om nytt samverkansmöte 10-10.

  

10-02                         Besök på Casino Cosmopol

Malmöpojkarna genomförde ett besök vid Casinot och 24 personer deltog.

Besöksmottagare var Göran Wessberg som introducerade Casinot med en redovisning för bakgrunden till ”Casinon i Sverige” och hur dessa utvecklat sig.

Därefter genomfördes en rundvandring och de olika spelmöjligheterna redovisades. En god och enkel supé avslutade den gemensamma delen. Deltagarna erhöll därefter tre spelmarker á 20 kronor för att kunna pröva på.

Alla var nöjda med kvällen och uppskattade det genomförda programmet.

 

10-11                         Möte med AU och Landskroniterna

Valdes entreprenör för middagen. Det blev Minerva. Prisnivån var likvärdig men Minervas alternativ var ett totalåtagande varför genomförandet blir enklare för berörda styrelser. Beslöts om genomförande (Körschema) och vishäfte

Beslöts om nytt möte den 5 nov sedan anmälningarna kommit in för att göra placeringar.

 

11-05            Möte med AU och Landskroniterna

                     Gjordes placeringar för gåsmiddagen och kontrollerades 
                     förberedelserna så att allt skulle klaffa vid Gåsmiddagen.

 

11-09            Malmöpojkarnas Gåsmiddag.

                     Förbereddes gåsmiddagen med dukning och arrangemangen
                     i lokalen genom styerlernas försorg
                    Genomfördes gåsmiddagen tillsammans med Landskroniterna
                    Totalt deltog 87 personer varav 53 Malmöpojkar och 34 
                    Landskroniter.
                     Som vanligt nedsteg Agapetus vid gåsens servering.
                     Nytt var att landskroniterna utsåg och belönade "årets 
                     Landskronit" som blev sångerskan Anki Nilsson.
                      Bilder från aktiviteterna finns på Bildsidan.  

 

11-27            Styrelsemöte i Malmöpojkarna

                      Mötet omfattade främst summering av årets verksamheter 
                     och planering för det kommande verksamhetsåret.

                     Den planerade verksamheten redovisas på hemsidans
                     första sida.