Föreningens stadgar

Stadgar för Trädgårdsföreningen Norra Söderby

STADGAR FÖR TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN NORRA SÖDERBY

Fastställda på ordinarie årsmöte 2012-03-27

 

Namn och ändamål

§1                 
Föreningens namn är Trädgårdsföreningen Norra Söderby.

 

§2                 
Föreningen som av Haninge kommun arrenderar del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1 har till ändamål att

· Upplåta det arrenderade området som uppdelats i lotter till medlemmarna för att av dem brukas som odlingslotter

· Främja medlemmarnas intresse för koloniodlingsverksamhet

· Ansvara för skötsel och underhåll av de anläggningar föreningen och dess medlemmar nyttjar.

 

Medlemskap

§3                 
Till medlem i föreningen kan antas person som är mantalsskriven i Haninge kommun, har fyllt 18 år och som inte innehar annan odlingslott eller koloniträdgård inom kommunen.

 

§4                 
Nyttjanderätten till odlingslott grundas uteslutande på det särskilda avtal som upprättas mellan förening och medlem. En viktig del av avtalet är att medlem förbinder sig att inte använda kemiska bekämpningsmedel inom koloniområdet.

 

§5
Den till vilken nyttjanderätten till lotten övergått på grund av bodelning eller arv är berättigad att i den avlidnes ställe inträda som medlem i föreningen om han/ hon uppfyller förutsättningarna för medlemskap enligt §3.

§6
Medlem kan uteslutas av styrelsen om medlem

1. Inte senast en månad efter förfallodagen erlagt fastställda avgifter

2. Bryter mot bestämmelser i det nyttjanderättsavtal som tecknas mellan medlem och förening

3. Inte i övrigt följer dessa stadgar eller utfärdade ordningsföreskrifter.

Föreligger anledning att utesluta medlem ur föreningen, skall han/ hon skriftligen varnas av styrelsen. Om medlem inte rättar sig senast 14 dagar efter det att han/ hon fått del av varningen, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Utesluten medlem äger inte rätt att återfå till föreningen erlagda avgifter,
ej heller rätt till andel i föreningens tillgångar.

 

Avgifter mm

§7
Vid inträde i föreningen erläggs den inträdesavgift som har beslutats på årsmötet.

§8
Medlem är skyldig att senast den 25 mars varje år erlägga den årsavgift som årsmötet har beslutat.

§9
Skulle extra uttaxering erfordras för föreningens verksamhet må sådan beslutas av stadgeenligt utlyst extra möte.

 

Styrelsen

§10
Styrelsen har sitt säte i Haninge kommun

§11
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse om minst tre och högst sju ledamöter samt, om det anses behövas, två suppleanter.

Styrelseledamöterna utses vid nyval för en tid av två år. Styrelsesuppleanterna väljs på ett år.

För att undvika att alla styrelseledamöter avgår samtidigt kan omval göras antingen på två eller ett år enligt valberedningens förslag. Av samma anledning kan styrelseledamot som själv väljer att avgå under eller efter sitt första år i styrelsen ersättas antingen genom fyllnadsval för det år som återstår av mandatperioden eller genom nyval av styrelseledamot.

Såväl medlemmen som någon i dennes hushåll som deltar i lottens brukande äger rätt att inväljas på förtroendepost, dock får inte mer än en från varje lott samtidigt inneha styrelseuppdrag i föreningen.

§12
Styrelsen konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde även utse föreningens firmatecknare. Konstituerande sammanträde skall hållas inom 14 dagar efter årsmötet

§13
Protokoll från styrelsens sammanträde skall omfatta namnen på närvarande ledamöter och suppleanter och de ärenden som förekommit till behandling samt styrelsens beslut. Protokoll skall justeras av ordföranden.

§14
Särskild ansvarsförsäkring för föreningen skall tecknas om inte denna erhålls automatiskt genom medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet.

§15
Det åligger styrelsen att tillse att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut, såsom ordningsföreskrifter och liknande efterföljs.

·          Ordföranden låter upprätta föredragningslista och leder förhandlingarna

·          Sekreteraren kallar styrelsen till möten och för protokollet vid förhandlingarna

·          Kassören för erforderliga räkenskapsböcker, för medlemsregister, ombesörjer ut- och inbetalningar.  Kassör bör inte annat än högst tillfälligtvis ha större mängd kontanter i kassan.

 

§16
Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen i hans/
hennes frånvaro. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.

 

§17
Styrelsen har att tillse att föreningens egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel finns avsatta för reparation och nyanskaffning.

 

Styrelsens beslutsförhet

§18
Styrelsen är beslutsför, när mer än hälften, dock minst tre av hela antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Är endast tre ledamöter närvarande fordras för beslut att dessa är ense.

Deltar i sammanträdet fler än tre ledamöter och suppleanter, gäller som styrelsens beslut den mening som delas av flertalet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

Suppleant har förslagsrätt men rösträtt endast då han inträder i ordinarie ledamots ställe.

 

Revisorer och räkenskaper

§19
Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av en revisor som väljs av årsmötet. Revisorn utses för ett år i sänder med mandattid från årsmötet intill dess nästa årsmöte hållits. För revisorn utses en suppleant. Till revisor kan ej väljas den som under det sist förflutna året handhaft bokföring eller medelsförvaltning för föreningen.

§20
Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår.

Av styrelsen upprättad balans- och resultaträkning, jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorn tillhanda senast en månad innan årsmötet.

§21
Revisorn skall årligen, senast vid årsmötet, avge revisionsberättelse.
I berättelsen skall bland annat anges, huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

 

Föreningsmöten

§22
Medlems rätt att delta i handhavandet av förenings angelägenheter utövas på årsmöte eller extra möte. Vid årsmötet eller extra möte har varje medlem en röst. Medlem må uppdra åt annan familjemedlem eller annan medlem i föreningen att utöva dennes rösträtt vid årsmöte eller extra möte. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem. Förutsättning för rösträtt och förtroendepost i föreningen är att medlemmen fullgjort sina ekonomiska och andra skyldigheter gentemot föreningen.

Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar i förväg. Kallelse till extra möte skall ske senast åtta dagar i förväg. I respektive kallelse skall anges de ärenden som mötet avser behandla.

Kallelse och övriga meddelanden till medlem utdelas eller sänds per post samt anslås under tiden april- september inom området. I kallelsen anges de ärenden som skall förekomma.

Vid föreningsmöte skall, genom styrelsens försorg, föras protokoll.

 

 

Årsmöte

§23
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelsen behörigen skett

2. Fastställande av röstlängd och dagordning

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna

4. Val av protokollförare

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

8. Revisionsberättelsen föredras

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen.

11. Behandling av inlämnade motioner


12. Fastställande av ersättning till av årsmötet valda styrelseledamöter och revisor samt suppleanter för dem.

13. Fastställande av budget och avgifter, eventuell inträdesavgift samt årsavgift.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15. Val av revisor och revisorsuppleant

16. Val av ledamöter till valberedningen

17. Övriga ärenden

 

Vid årsmötet får andra ärenden inte företagas till avgörande än de som angivits i kallelsen eller beslutats som komplettering till dagordningen.

§24
Förslagsrätt till årsmöte tillkommer styrelsen, motionsrätt enskilda medlemmar. Motioner skall skriftligen inges till styrelsen senast en månad innan årsmötet. Över inkomna motioner skall styrelsen avge yttrande.

 

Extra möte

§25
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra möte. Om revisorn skriftligt och med angivande av skälet, så begär, skall styrelsen kalla till extra möte. Extra möte skall även av styrelsen utlysas då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar.

 

Omröstningsregler

§26
Alla frågor vid föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Om så begärs skall dock omröstning och val ske slutet.

Vid lika röstetal under omröstning fäller ordföranden utslaget. Vid val skall dock lika röstetal avgöras genom lottning.

 

Föreningens medel

§27
Det gångna räkenskapsårets resultat skall i bokföringen föras enligt årsmötets bestämmande.

 

Föreningens upplösning

§28
Beslut om upplösning av föreningen skall vara fattat på två möten, varav det ena skall vara årsmöte, och biträdas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna.

§29
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmöte. Stadgarna skall delges markägaren.

 

____________________                         ____________________
Ort och datum                                            Underskrift

                                                                 ____________________
                                                                 Namnförtydligande ordf.