Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Flärke Vattenledningsförening kallas till årsmöte 26/4 -22 kl 19:00 på Flärke bygdegård.

på bygdegården.

Dagordning.

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare.

4. Fråga om mötet behörligen utlysts.

5. Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av styrelseledamöter.

7. Val av styrelsesuppleanter.

8. Val av två revisorer.

9. Val av revisorssuppleanter.

10. Årsavgift.

11. Arvoden till styrelse och vaktmästare.

12. Val av vaktmästare.

13. Valberedning.

14. Övriga frågor.

15. Avslutning.

Pumphus

Pumphuset

Om föreningen

Medlemsantalet är 32st hushåll.
Föreningen är till för att leverera ett hälsosamt vatten till föreningens medlemmar.
 
Anläggningen består av en kallkälla och 2st djupborrade brunnar.
Ett nytt pumphus byggdes 2009 och innefattar radonavskiljare med tank, samt tryckökningspumpar mm. 

Pumpanläggningen

Kallkällan

Ordförande: Kenneth Strandberg
 

Taket till kallkällan är på plats